Vouchery

VOUCHERY : 

Dla osób zainteresowanych zakupem strzelania na prezent oferujemy vouchery.

W cenę wliczona jest: opieka instruktora, szkolenie strzeleckie z zasad bezpieczeństwa i obsługi broni, tarczę oraz stanowisko.

Voucher jest ważny pół roku od daty zakupu.

Poniżej przedstawiamy dostępne pakiety:

Starter Pistol – cena 210,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Glock 17, kal 9x19mm

15

pistolet Colt 1911, kal .45ACP

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

Starter Mix – cena 175,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet GLOCK 17, kal 9x19mm

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

Pakiet dla Pań – cena 185,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet CZ SHADOW 2, kal  9x19mm

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

karabinek MSBS GROT, kal 5,56x45mm

10

Polska Policja – cena 190,00 zł

Model Broni

Liczba strzałów

pistolet GLOCK 17, kal 9x19mm

10

pistolet Walther P99, kal 9x19mm

10

PM98 Glauberyt, kal 9x19mm

20

Destrukcja – cena 335,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

5

Rewolwer, kal .44 MAGNUM

6

karabinek Mini-Beryl, kal 5,56x45mm

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

10

US ARMY – cena 215,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Beretta 92, kal 9x19mm

10

pistolet Colt 1911, kal .45ACP

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

Made in Russia – cena 225,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet MP446 Viking, kal 9mmx19mm

10

pistolet TT wz. 33, kal 7,62mm Tokarev

10

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

10

PPSz41, kal 7,62 Tokarew

10

Made in Israel – cena 205,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

5

karabin IMI GALIL, kal 5,56x45mm

10

pistolet maszynowy IMI UZI, kal 9x 19 Parabellum

10

Demolka – cena 560,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

10

Strzelba Fabarm STF12

5

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

30

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

30

Druga Wojna Światowa – cena 670,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

P38, kal 9x19mm

10

TT, kal 7,62x25mm

10

Colt 1911, kal .45ACP

10

Mosin 1891/30, kal. 7,62x54R

10

Lee Enfield No1mkIII, kal 7,62×51

10

Mauser K98, kal 7,62×51

10

PPSz41, kal 7,62×25

10

STEN, kal 9x19mm

10

MP40, kal 9x19mm

10

Jest również możliwość zamówienia vouchera kwotowego. W tym wypadku prosimy wysyłać zamówienie na biuro@war-zone.com.pl wraz z podaną kwotą oraz imieniem i nazwiskiem obdarowanego.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA VOUCHERA : 

  Kupujący: Imię i nazwisko (wymagane)

  Obdarowany: Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu komórkowego (wymagane)

  Pakiet strzelania (wymagane)

  STARTER PISTOL (210,00)STARTER MIX (175,00)PAKIET DLA PAŃ (185,00)POLSKA POLICJA (190,00)DESTRUKCJA (335,00)US ARMY (215,00)MADE IN RUSSIA (225,00)MADE IN ISRAEL (205,00)DEMOLKA (560,00)DRUGA WOJNA ŚWIATOWA (670,00)INNY - OPIS W UWAGACH

  Rodzaj vouchera (wymagane)

  odbiór osobistyforma elektroniczna

  Uwagi

  ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM VOUCHERÓW ORAZ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO

  ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z POUCZENIEM NA TEMAT TERMINU WAŻNOŚCI VOUCHERA


  KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

  Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

  INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU
  Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WAR ZONE S.C., ul. Kolbuszowska 25/1, 53-404 Wrocław

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: biuro@war-zone.com.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

  §1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu dla którego udzielona została zgoda i może być to:

  realizacja rezerwacji na strzelnicę / laser tag

  Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane:

  ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
  ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
  wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
  §2. Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

  §3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

  §4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

  §5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

  §6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: WAR ZONE S.C, ul. Kolbuszowska 25/1, 53-404 Wrocław

  §7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/wykonania umowy.

  §8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

  §9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań oraz przesyłania Pani/Panu ofert dotyczących zakupu towarów. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.

  REGULAMIN VOUCHERÓW WAR-ZONE

  Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług War Zone s.c. Obowiązujący od 01.10.2016 r.

  § 1 – definicje

  1) Sprzedawca: War Zone s.c. ul. Kolbuszowska 25/1 53-404 Wrocław, NIP 8943077233. Świadczący usługi na strzelnicy War Zone przy ul. Sztabowej 32, 53-321 Wrocław.
  2) Nabywca: osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę poprzez zakup usługi przy pomocy Serwisu Internetowego lub osobiście.
  3) Korzystający: osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą realizująca Usługę w Miejscu Świadczenia Usług oraz osoba, na rzecz której dokonano nabycia Usługi.
  4) Instruktor (prowadzący strzelanie): pracownik Obsługi przeszkolony w zakresie zasad bezpieczeństwa i obsługi broni, uprawniony przez Sprzedawcę do sprawowania opieki nad Korzystającym. Zobowiązany również do nadzoru, prowadzenia szkoleń / strzelania oraz jego przerwania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, odpowiedzialny za bezpieczeństwo na strzelnicy.
  5) Usługa: odpłatne usługi świadczone przez Sprzedawcę w Miejscu Świadczenia Usług na zasadach określonych w Regulaminie polegające na strzelaniu z broni palnej na strzelnicy.
  6) Serwis Internetowy: System rezerwacji i sprzedaży usług i towarów prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.war-zone.com.pl.
  7) Umowa: Umowa między Sprzedawcą a Nabywcą zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub osobiście w Miejscu Świadczenia Usług.
  8) Miejsce Świadczenia Usług: Lokal, w którym jest prowadzona działalność przez Sprzedawcę, znajdujący się przy ul. Sztabowej 32, 53-321 Wrocław.
  9) Strzelnica: Obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich
  10) Operator Płatności: bank Nabywcy, umożliwiający dokonanie płatności przez Nabywcę podczas zakupu usług i towarów w Serwisie Internetowym.
  11) Regulamin: Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  12) Voucher: Kupon prezentowy, zawierający informacje o pakiecie, indywidualny numer Vouchera oraz datę ważności, wyznaczającą ostatni dzień, w którym możliwe jest skorzystanie z Usługi.

  § 2 – postanowienia ogólne

  1) Regulamin określa standardowe zasady i warunki mające zastosowanie do rezerwacji i zakupu usług i towarów pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą, oferowanych w Serwisie Internetowym oraz w Miejscu Świadczenia Usług.
  2) Umowy zawierane pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą podlegają prawu polskiemu. Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu Internetowego są realizowane w Miejscu Świadczenia Usług.
  3) Zawarcie umowy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku przekazania praw do skorzystania z Usługi przez Nabywcę Korzystającemu, Nabywca zobowiązany jest przedstawić Korzystającemu Regulamin świadczenia usług. Przyjęcie Vouchera przez Korzystającego od Nabywcy, jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu przez Korzystającego.

  § 3 – zawarcie i realizacja umowy

  1) Zawarcie umowy jest możliwe osobiście w Miejscu Świadczenia Usług lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego
  2) Dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym: Nie jest wymagane założenie konta. Niemniej jednak Umowa w Serwisie Internetowym może być zawarta tylko przez użytkownika, który poda swoje następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu (opcjonalnie nazwę firmy i jej dane identyfikacyjne). Nabywca zobowiązuje się do podania prawidłowych danych, a w Miejscu Świadczenia Usługi może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane w Serwisie Internetowym przy użyciu jego Danych.
  3) Rezerwacja:
  a) Nabywca może dokonać rezerwacji usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego po zakupie Vouchera, posiadając nr Vouchera. Nabywca jest zobowiązany do rezerwacji usługi w wybranym przez siebie terminie, który mieści się do 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera. Nabywca dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Serwisu otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej. Sugerujemy jak najszybsze dokonywanie rezerwacji terminu realizacji Usługi, niezwłocznie po zakupieniu Vouchera, nie później niż 30 dni przed końcem ważności kuponu. Z uwagi na indywidualny charakter Usługi, podczas rezerwacji terminu realizacji decyduje zasada pierwszeństwa. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych terminów realizacji w przypadku chęci dokonania rezerwacji w okresie krótszym, niż 30 dni przed końcem ważności Vouchera. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w okresie ważności, Nabywca lub Korzystający tracą możliwość realizacji Usługi. Brak wykorzystania Vouchera nie jest podstawą żądania zwrotu uiszczonej zapłaty lub odszkodowania, z uwagi na pozostawanie Sprzedawcy w gotowości do realizacji Usługi przez cały okres ważności Vouchera.
  b) Można dokonać rezerwacji nie posiadającVouchera, w takim wypadku do rezerwacji wymagane są minimum dwie osoby.
  c) Od większych grup Sprzedający może wymagać uiszczenia zadatku ustalonego indywidualnie.
  4) Płatność: Nabywca może zakupić Voucher na Usługę w Miejscu Świadczenia Usług lub przez Serwis Internetowy (www.war-zone.com.pl w zakładce „vouchery”)
  5) Realizacja umowy:
  a) Sprzedawca realizuje Umowy w Miejscu Świadczenia Usług. Umowy są realizowane w terminach i na warunkach w nich zawartych.
  b) Korzystający jest zobowiązany przybyć do Miejsca Świadczenia Usług najpóźniej na 5 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Usługi.
  c) Korzystający jest zobowiązany do posiadania Vouchera w formie fizycznej lub elektronicznej w dniu Świadczenia Usługi i okazania go na wyraźną prośbę pracownika firmy.
  d) W przypadku, gdy Korzystający spóźni się ponad 30 minut, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji Usługi. Korzystającemu nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany Voucher.
  e) Jeżeli korzystający nie zjawi się w wyznaczonym terminie realizacji, nie ma prawa domagać się realizacji usługi w późniejszym terminie.
  6) Bezpieczeństwo:
  a) Ze względów bezpieczeństwa przebywanie na Strzelnicy możliwe jest wyłącznie za zgodą Obsługi. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze Strzelnicy wyłącznie pod opieką osób dorosłych (opiekunów). Nabywca jest zobowiązany do posiadania i okazania dowodu tożsamości oraz podpisania ewentualnych załączników do regulaminu (tj.: oświadczenie opiekuna o wyrażeniu zgody na udział małoletniego w realizacji Usług).
  b) Nabywca może wskazać osobę trzecią zwaną dalej Korzystającym do realizacji uprawnień wynikających z zawartej Umowy, wówczas Nabywca zobowiązany jest zapoznać Korzystającego z niniejszym Regulaminem.
  c) Jeżeli Korzystający jest niepełnoletni lub nie dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych i składania oświadczeń woli, wówczas konieczne jest złożenie przez jego opiekuna w Miejscu Świadczenia Usług oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie ze Strzelnicy przez osobę pozostającą pod jego opieką. Brak spełnienia tego wymagania jest równoznaczny z odstąpieniem od Umowy przez Nabywcę.
  7) Zasady korzystania ze Strzelnicy:
  a) Przebywanie na Strzelnicy jest możliwe wyłącznie za przyzwoleniem Obsługi.
  b) Korzystanie ze Strzelnicy jest możliwe wyłącznie po uprzednim przeszkoleniu przez Instruktora. Zabrania się używania broni bez wyraźnego przyzwolenia Obsługi.
  c) W razie uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie sprawca szkody ponosi pełną odpowiedzialność finansową i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód.
  d) Na Strzelnicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów, jedzenia oraz palenia.
  e) W przypadku złego samopoczucia podczas strzelania Korzystający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Obsługę.
  f) Osoby, które cierpią na epilepsję, klaustrofobię, zawroty głowy, mają zaburzenia psychiczne, posiadają rozrusznik serca oraz kobiety w ciąży nie mogą korzystać ze Strzelnicy. Osoby te jednak mogą podjąć decyzję na własne ryzyko o skorzystaniu ze Strzelnicy po uprzedniej konsultacji z lekarzem i dokonaniu oceny własnego stanu zdrowia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki zdrowotne wobec osób, które uchybiły temu obowiązkowi.
  g) W sytuacji, gdy Korzystający zachowuje się w sposób nieetyczny, niezgodny z przyjętymi normami społecznymi, naruszającymi prawo, rażąco naruszający postanowienia Regulaminu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich Obsługa ma prawo wyprosić Korzystającego bez zwrotu pieniędzy za wykupioną Usługę.
  h) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w Miejscu Świadczenia Usług.
  8) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Nabywcy wynikające z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w tym w szczególności za niestosowanie się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz niestosowanie się do poleceń Obsługi.
  9) Materiały takie jak zdjęcia, filmy, grafiki i teksty oraz logotyp i nazwa są chronioną własnością Sprzedawcy i podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.

  § 4 – postanowienia szczegółowe

  1) Zmiana terminu rezerwacji:
  Nabywca może dokonać zmiany rezerwacji nie później niż na 48 godzin przed terminem realizacji Umowy.
  2) Nabywca może dokonać przedłużenia ważności Vouchera nie później niż do dnia ważności Vouchera. Korzystający ma obowiązek uiścić opłatę 50,00 zł za każde przedłużenie ważności Vouchera. Voucher zostaje przedłużony o 3 miesiące od daty końca ważności. Przedłużenie ważności Vouchera dotyczy tylko Voucherów zakupionych w lokalu firmy lub przez serwis internetowy.
  3) W przypadku zakupu Usługi w formie Vouchera i uiszczenia za niego opłaty za pośrednictwem Operatora Płatności lub w Miejscu Świadczenia Usług, Nabywca dokonuje rezerwacji terminu wykonania Umowy przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Nabywca korzystający z systemu rezerwacji w Serwisie Internetowym otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie elektronicznej.
  4) Sprzedawca ma prawo do podjęcia decyzji w przypadku kolizji terminów lub jakiegokolwiek problemu związanego z realizacją usługi. Decyzja jego pracowników winna pogodzić interesy obu stron i będzie ostateczną. W przypadku, gdy Korzystający będzie miał co do niej wątpliwości przysługuje mu prawo złożenia reklamacji wg zasad opisanych w par. 6.

  § 5 – wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku

  1) W momencie akceptacji Regulaminu i podpisania Umowy Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami Regulaminu. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Nabywców wyłącznie w celach realizacji Umowy. Sprzedawca nie ma prawa przekazywania ich podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Nabywcom przysługuje prawo dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania.
  2) W przypadku przekazania praw do skorzystania z Usługi przez Nabywcę Korzystającemu, Nabywca oświadcza, że uzyskał zgodę tej osoby na udostępnienie Sprzedawcy jej danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
  3) W momencie akceptacji regulaminu i podpisania Umowy, Sprzedawca uzyskuje prawo do przetwarzania powierzonych danych osobowych Nabywcy w celu dostarczenia informacji o działalności Sprzedawcy. Nabywca ma prawo wglądu, zmiany lub żądania usunięcia dotyczących jego danych osobowych ze zbioru danych przetwarzanego przez Sprzedawcę. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. – Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.).
  4) Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w Miejscu Świadczenia Usługi w szczególności Korzystających ze Strzelnicy znajduje się pod stałym monitoringiem. Korzystanie ze Strzelnicy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację obrazu oraz dźwięku podczas wizyty.

  § 6 – postanowienia końcowe

  1) Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji, jeśli uzna takową za słuszną. Reklamacja winna być złożona osobiście w Miejscu Świadczenia Usługi lub dostarczona drogą elektroniczną na adres biuro@war-zone.com.pl i powinna uwzględniać: dane Nabywcy, uwagi Nabywcy i okoliczności uzasadniające reklamację oraz proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
  2) Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia przesyłając odpowiedź na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
  3) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zamieszczając datę ostatniej aktualizacji.
  4) Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem www.war-zone.com.pl oraz w Miejscu Świadczenia Usług.