Vouchery

VOUCHERY : 

 

Dla osób zainteresowanych zakupem strzelania na prezent oferujemy vouchery.

W cenę wliczona jest: opieka instruktora, szkolenie strzeleckie z zasad bezpieczeństwa i obsługi broni, tarczę oraz stanowisko.

Voucher jest ważny pół roku od daty zakupu.

 

Poniżej przedstawiamy dostępne pakiety:

 

Starter Pistol – cena 155,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Glock 17, kal 9x19mm

16

pistolet Colt 1911, kal .45ACP

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

Starter Mix – cena 130,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet GLOCK 17, kal 9x19mm

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

Pakiet dla Pań – cena 145,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet CZ SHADOW 2, kal  9x19mm

10

pm Skorpion EVO3, kal 9x19mm

10

karabinek MSBS GROT, kal 5,56x45mm

10

Polska Policja – cena 150,00 zł

Model Broni

Liczba strzałów

pistolet GLOCK 17, kal 9x19mm

10

pistolet Walther P99, kal 9x19mm

10

PM98 Glauberyt, kal 9x19mm

20

Destrukcja – cena 290,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

5

Rewolwer, kal .44 MAGNUM

6

karabinek Mini-Beryl, kal 5,56x45mm

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

10

US ARMY – cena 165,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Beretta 92, kal 9x19mm

10

pistolet Colt 1911, kal .45ACP

10

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

10

Made in Russia – cena 185,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet MP446 Viking, kal 9mmx19mm

10

pistolet TT wz. 33, kal 7,62mm Tokarev

10

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

10

PPSz41, kal 7,62 Tokarew

10

Made in Israel – cena 180,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

5

karabin IMI GALIL, kal 5,56x45mm

10

pistolet maszynowy IMI UZI, kal 9x 19 Parabellum

10

Demolka – cena 470,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

pistolet Desert Eagle, kal .44 MAGNUM

10

Strzelba Fabarm STF12

5

karabinek M4A1, kal 5,56x45mm

30

karabinek AK47, kal 5,45/7,62x39mm

30

Druga Wojna Światowa – cena 570,00 zł

Model broni

Liczba strzałów

P38, kal 9x19mm

10

TT, kal 7,62x25mm

10

Colt 1911, kal .45ACP

10

Mosin 1891/30, kal. 7,62x54R

10

Lee Enfield No1mkIII, kal 7,62×51

10

Mauser K98, kal 7,62×51

10

PPSz41, kal 7,62×25

10

STEN, kal 9x19mm

10

MP40, kal 9x19mm

10

Jest również możliwość zamówienia vouchera kwotowego. W tym wypadku prosimy wysyłać zamówienie na biuro@war-zone.com.pl wraz z podaną kwotą oraz imieniem i nazwiskiem obdarowanego.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA VOUCHERA : 

 

Kupujący: Imię i nazwisko (wymagane)

Obdarowany: Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu komórkowego (wymagane)

Pakiet strzelania (wymagane)
STARTER PISTOL (155,00)STARTER MIX (130,00)PAKIET DLA PAŃ (145,00)POLSKA POLICJA (150,00)DESTRUKCJA (290,00)US ARMY (165,00)MADE IN RUSSIA (185,00)MADE IN ISRAEL (180,00)DEMOLKA (470,00)DRUGA WOJNA ŚWIATOWA (570,00)INNY - OPIS W UWAGACH

Rodzaj vouchera (wymagane)
odbiór osobistyforma elektroniczna

Uwagi

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ - RODO


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU
Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WAR ZONE S.C., ul. Kolbuszowska 25/1, 53-404 Wrocław

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: biuro@war-zone.com.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

§1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu dla którego udzielona została zgoda i może być to:

realizacja rezerwacji na strzelnicę / laser tag

Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane:

ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
§2. Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

§3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

§5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

§6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: WAR ZONE S.C, ul. Kolbuszowska 25/1, 53-404 Wrocław

§7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/wykonania umowy.

§8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

§9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań oraz przesyłania Pani/Panu ofert dotyczących zakupu towarów. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.
[/expand]