Regulamin

1. Centrum laser-tag WAR ZONE Wrocław obsługuje firma „BLACK HOG TACTICAL”.

 

2. W rozgrywce laser-tag mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające poniższe warunki:

a) Niebędące pod wpływem alkoholu lub narkotyków,

b) Mające ukończone 18 lat lub posiadające pisemną zgodę rodziców/opiekuna lub przebywające pod ich opieką,

c) Ich uczestnictwo w grze nie powoduje zagrożenia dla własnego życia lub zdrowia (kobiety w ciąży, klaustrofobia, itd.),

d) Nieprzekraczające wagi 140 kg

e) Posiadające ważny bilet/karnet/kupon upominkowy,

f) Będące po przeszkoleniu przez obsługę w zakresie zasad bezpieczeństwa panujących podczas gry,

g) Które poświadczą zapoznanie się z niniejszym regulaminem własnoręcznym podpisem na oświadczeniu uczestnika.

 

3. Regulamin rozgrywki laser-tag

a) Podczas rozgrywki należy zachować szczególną ostrożność!

b) Zabrania się:

– Biegania

– Rzucania przeszkodami

– Kopania w przeszkody

– Skakania

– Wejścia w strefy oznaczone zakazem wstępu

– Celowego uszkadzania przeszkód

– Upuszczania, uderzania karabinkami laser-tag

c) W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub wypadku należy natychmiast przerwać grę i powiadomić obsługę,

d) Na terenie rozgrywki mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w rozgrywce oraz obsługa

e) Uczestnik nieprzestrzegających regulaminu rozgrywki może zostać usunięty przez obsługę

f) Obsługa oraz właściciel nie odpowiadają za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

 

4. Obsługa i właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.